หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการเภสัชกรสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

โครงการเภสัชกรสร้างเสริมสุขภาพชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดโครงการเภสัชกรสร้างเสริมสุขภาพชุมชน เพื่อให้ความรู้และบริการคัดกรองด้านสุขภาพ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสมุนไพร ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561