หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการศึกษาดูงานผลิตยาปราศจากเชื้อ

โครงการศึกษาดูงานผลิตยาปราศจากเชื้อ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน หน่วยผลิตยาปราศจากเชื้อ งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่นักศึกษารายวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 24 เมษายน 2561