หน้าหลัก      กลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม

กลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม

   อาจารย์ ภก.เอกพนธ์     หิรัตนพันธุ์
   หัวหน้ากลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม
   อีเมล์:
   อาจารย์ ภญ.กรรณิการ์     อินจับ
   อีเมล์:
   อาจารย์ ภญ.จตุพร     สุวรรณกิจ
   อีเมล์:
   อาจารย์ ภญ.ณัฐหรินทร์     อภิวัชระนันท์
   อีเมล์:
   รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ดวงตา      กาญจนโพธิ์
   อีเมล์:
   อาจารย์ ภก.ธนกิจ      รักษากิจ
   อีเมล์:
   อาจารย์ ดร.ภก.นพดล      นันต๊ะมูล
   อีเมล์:
   อาจารย์ ภญ.นวรัตน์      ปัญจสวัสดิ์วงศ์ (ลาศึกษาต่อ)
   อีเมล์:
   อาจารย์ ภญ.ปรีชญา      ตาใจ
   อีเมล์:
   อาจารย์ ภญ.พรภัทร     วันไชยธนวงศ์
   อีเมล์: