หน้าหลัก      กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
   อาจารย์ ภญ.จตุพร     สุวรรณกิจ
   หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
   อีเมล์:
   อาจารย์ ภก.ธนวัฒน์    ฉัตรทวีลาภ (ลาศึกษาต่อ)
   อีเมล์:
     อาจารย์ ภญ.ภัณฑิรา     ปริญญารักษ์
   อีเมล์: