หน้าหลัก      ผู้บริหารคณะฯ
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
   รองศาสตราจารย์ ภญ. วราภรณ์ ปัณณวลี
   อีเมล์: waraporn@payap.ac.th
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร
   อาจารย์ ดร. ภญ. นิจพร วิระสันติ
   อีเมล์: nija.yanasarn@gmail.com
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
   อาจารย์ ภก. อัครพล หงษ์กิตติยานนท์
   อีเมล์: bankrxcmu@gmail.com
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
   อาจารย์ ดร. ภก. ธีรพงศ์ ตั้งใจ
   อีเมล์: athee046@hotmail.com
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
   อาจารย์ ภญ. นิลุบล จินประเสริฐ
   อีเมล์: niiumo@gmail.com
   หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
   อาจารย์ ภญ. สุชาดา สุทธิญาณวิมล 
   อีเมล์: 
   หัวหน้ากลุ่มวิชาเคมีเภสัชและยาจากธรรมชาติ
   รองศาสตราจารย์ ภก. สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์
   อีเมล์:
   หัวหน้ากลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม
   อาจารย์ ภก. เอกพนธ์ หิรัตนพันธุ์
   อีเมล์:
   หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม
   อาจารย์ ภก. ศุภชัย จิรคุปต์
   อีเมล์:
   หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
   อาจารย์ ดร. ภญ. สรัญญา ชวนพงษ์พานิช  
   อีเมล์:
   หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
   อาจารย์ ภญ. ภัณฑิรา ปริญญารักษ์ 
   อีเมล์:

 
   ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน
   ภญ. สิริพร กัลชาญพิเศษ   
   อีเมล์: