หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       รับสมัคร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

รับสมัคร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน  4 อัตรา

1. กลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม (จำนวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติ
     - เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
     - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (เภสัชศาสตร์) และปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก (เภสัชกรรมสังคม หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับเภสัชเศรษฐศาสตร์ ระบาดวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
     - ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ สาขาวิชาเภสัชกรรม
     - มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้
          1) TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
          2) TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
          3) IELTS เทียบเท่า ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป
     - หากมีประสบการณ์การทำงาน และ/หรือการสอนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
2. กลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม (จำนวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติ
     - เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
     - วุฒิการศึกษา
          o ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
          o ปริญญาโท เภสัชกรรมคลินิก และ/หรือ
          o ปริญญาเอก เภสัชกรรมคลินิก และ/หรือ
          o ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในสาขาเภสัชบำบัด
     - ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ สาขาวิชาเภสัชกรรม
     - มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้
          o TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
          o TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
          o IELTS เทียบเท่า ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป
     - หากมีประสบการณ์การทำงาน และ/หรือการสอนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวิภาพ (จำนวน  2 อัตรา)
คุณสมบัติ
     - เพศ ชาย/หญิง
     - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (เภสัชศาสตร์) และปริญญาโท (ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
     - ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ สาขาวิชาเภสัชกรรม
     - มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้
          1) TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
          2) TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
          3) IELTS เทียบเท่า ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป
     - หากมีประสบการณ์การทำงาน และ/หรือการสอนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ติดต่อสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. (053) 851478 ต่อ 311, 312  E-mail : person@payap.ac.th