หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ข้อมูลการดำเนินการหลักสูตร

ข้อมูลการดำเนินการหลักสูตร

    มหาวิทยาลัยพายัพ โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ออกประกาศเรื่อง ขอทำความเข้าใจกรณีการดำเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานะของหลักสูตรตามเอกสารแนบโดย
    หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) เป็นหลักสูตรเก่าที่ได้ปิดหลักสูตรไปแล้ว (ปัจจุบันไม่มีนักศึกษาคงค้าง) โดยเมื่อถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2553 ได้ทำการปิดหลักสูตรเดิมและเปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ซึ่งได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 6 ปี) และสภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นระยะเวลา 7 ปี