หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       การสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2561

การสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2561

ประกาศต่างๆเรื่องการสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2561
เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ข้อกำหนดต่างๆในการสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2561

การสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ในการสอบระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ปีการศึกษา 2561


วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์
  1. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ TCAS กสพท.รอบ 3
  2. ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ Clearing House รอบที่ 3 (สามารถพิมพ์ได้ที่ห้องรายงานตัว วันที่มาสอบสัมภาษณ์)
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ. 1) (ด้านหน้าและด้านหลัง)
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
  6. ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ (ตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐบาล หรือเอกชน เท่านั้น) download แบบฟอร์ม
กำหนดการสอบสัมภาษณ์
สถานที่ อาคารชุมพาบาล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพเขตแม่คาว
เวลา 8:30 – 10:00น.              รายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์       ห้อง CP404 (ชั้น 4)
เวลา 10:00 – 12:00 น.           สอบสัมภาษณ์                           ห้อง CP412A และ CP412B

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
เวลา 12:30 น.*  - ติดบอร์ดประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ อาคารชุมพาบาล ชั้น 3
                        - ทาง website คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (http://pharmacy.payap.ac.th)
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การรายงานตัวนักศึกษาใหม่
        ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้รายงานตัวและลงทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าเล่าเรียนและค่าหอพัก เป็นจำนวนเงิน 92,650 บาท (เก้าหมื่นสองพันหกร้อบห้าสิบบาทถ้วน) ด้วยตนเองภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยให้ปฏิบัติตามรายละเอียดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา ทั้งนี้หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (รายละเอียด)
วันที่ 1 มิถุนายน 2561   เวลา 10:00 น.   ห้องพล.อ.อ.วีระ กิจจาทรอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (รายละเอียด)
วันที่ 1 มิถุนายน 2561   เวลา 13:30 น.   ห้องพล.อ.อ.วีระ กิจจาทรอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
(หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียด ติดต่อได้ที่อ.ดร.ภญ. นิจพร วิระสันติ โทร. (053) 851478-86 ต่อ 4213 ในวัน-เวลาราชการ หรือ e-mail:nijaporn_y@payap.ac.th)
 
แผนที่มหาวิทยาลัยพายัพ
แผนผังภายในมหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว