หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการบริการวิชาการแก่สังคมต้นแบบด้านการใช้ยาหรือสมุนไพรอย่างเหมาะสมในชุมชน

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมต้นแบบด้านการใช้ยาหรือสมุนไพรอย่างเหมาะสมในชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สังคมต้นแบบด้านการใช้ยาหรือสมุนไพรอย่างเหมาะสมในชุมชน โดยให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา PHM492 ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ยาและสมุนไพรให้แก่ชุมชน ฝึกปฏิบัติการทำลูกประคบสมุนไพร ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่