หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องสัมมนา นพ.พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร