หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       การนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

การนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์ ดร.ภก.ธีรพงศ์ ตั้งใจ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมการนำเสนอ เรื่อง "Rational Drug Use in Community Pharmacy in Thailand" ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Serial Academic Activities of the 4th China-ASEAN Forum on Health Cooperation towards a Health Silk Road - - Clinical Pharmacy Forum and the 3rd ASEAN International Congress of Pharmacy and the Courses of New Advances in Clinical Pharmacy are conducted จัดประชุมโดย Guangxi Medical Association เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม VooV Meeting ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน