หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ. ดร. สุกัญญา เขียวสะอาด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ บรรยายและให้ความรู้เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 24 สค. 2565 เวลา 14.30-16.00 น ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี จังหวัดเชียงใหม่