หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการ Chiang Mai Food Asset Mapping

โครงการ Chiang Mai Food Asset Mapping

ดร.ภญ.พนิดา ศุพิรัตน์วนิช (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ Chiang Mai Food Asset Mapping หัวข้อการบรรยายให้ความรู้ Phyto-nutrient rich foods sourcing เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 10.00-15.30 น. ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เชียงใหม่ Food Asset Mapping – iGTC (mjuigtc.com) วัดล่ามช้าง จังหวัดเชียงใหม่