หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับตัวแทนจาก สมาคมร้านขายยา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับตัวแทนจาก สมาคมร้านขายยา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณบดี ดร.ภก.ธีรพงศ์ ตั้งใจ และคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับตัวแทนจาก สมาคมร้านขายยา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 และปรึกษาแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างสมาคมร้านขายยากับคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาด้านวิชาการและร้านขายยา พัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนและเผยแพร่กิจกรรมของทั้งสององค์กร และได้เยี่ยมชมสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ สมาคมร้านขายยา ยังได้มอบทุนสนับสนุนเพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนรู้และการดำเนินงานในกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมรับมอบ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมสำหรับนักศึกษาอื่นๆ ต่อไป