หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ หอพรรณไม้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ หอพรรณไม้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ หอพรรณไม้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร (Herbarium) และเรียนรู้การการเก็บตัวอย่างพืชสำหรับนำมาใช้ในการศึกษาวิจัย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาทำงานวิจัยพืชสมุนไพรและเรียนรู้รายวิชาโครงการวิจัยพิเศษทางเภสัชศาสตร์ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ