หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารและเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกันวางแนวทางการทำงานการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารและเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกันวางแนวทางการทำงานการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ดร.ภก.นพดล นันต๊ะมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ภก.ธนวัฒน์ ฉัตรทวีลาภ รองคณบดีฝ่ายเภสัชกรรมฝึกปฏิบัติ และอาจารย์ ภญ.ณัฐหรินทร์ แพทยานนท์ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารและเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันวางแนวทางการทำงานการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย และการดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ณ แหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำงานของอาจารย์แบบ practice-based และจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วย และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ฝึกปฏิบัติงานอยู่ต่อไป