หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ และห้องปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ และห้องปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ และห้องปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงานการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย การผลิตและการควบคุมคุณภาพด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในกระบวนวิชานาโนเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม ของคณะ