หน้าหลัก     

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 7 ปรับปรุงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ

Administrator ( 2023-02-01 16:06:05)

นักกศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา โครงการค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่

Administrator ( 2023-02-01 16:04:01)

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ และห้องปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Administrator ( 2023-01-09 09:37:45)

คณะเภสัชศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ การบรรยายพิเศษเรื่อง Hemoglobin-Based Oxygen Carriers As Artificial Blood Substitute & Drug Carriers

Administrator ( 2022-12-21 14:14:23)

อาจารย์ ภก.ศุภชัย จิรคุปต์ ประธานกลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การประกอบอาชีพเภสัชกร

Administrator ( 2022-12-21 11:07:54)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดี กับ เภสัชศาสตรบัณฑิต ทุกคน เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และ 45 ของมหาวิทยาลัยพายัพ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

Administrator ( 2022-11-25 16:39:16)

อาจารย์ ภก.ศุภชัย จิรคุปต์ ร่วมเป็นวิทยากรวิพากษ์ผลงานวิจัยกับการพัฒนาระบบยา และกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานวิชาการ

Administrator ( 2022-11-15 15:14:37)

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารและเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกันวางแนวทางการทำงานการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย

Administrator ( 2022-11-09 14:10:09)

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ หอพรรณไม้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Administrator ( 2022-11-09 14:05:35)

การนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Administrator ( 2022-09-14 12:23:09)

โครงการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

Administrator ( 2022-09-14 12:22:53)

โครงการ Chiang Mai Food Asset Mapping

Administrator ( 2022-09-14 12:21:31)

โครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

Administrator ( 2022-06-28 13:46:16)