หน้าหลัก     

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดี กับ เภสัชศาสตรบัณฑิต ทุกคน เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และ 45 ของมหาวิทยาลัยพายัพ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565

Administrator ( 2022-11-25 16:39:16)

อาจารย์ ภก.ศุภชัย จิรคุปต์ ร่วมเป็นวิทยากรวิพากษ์ผลงานวิจัยกับการพัฒนาระบบยา และกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานวิชาการ

Administrator ( 2022-11-15 15:14:37)

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้บริหารและเภสัชกร กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมกันวางแนวทางการทำงานการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย

Administrator ( 2022-11-09 14:10:09)

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ หอพรรณไม้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Administrator ( 2022-11-09 14:05:35)

คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับตัวแทนจาก สมาคมร้านขายยา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

Administrator ( 2022-10-20 15:28:57)

การนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Administrator ( 2022-09-14 12:23:09)

โครงการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

Administrator ( 2022-09-14 12:22:53)

โครงการ Chiang Mai Food Asset Mapping

Administrator ( 2022-09-14 12:21:31)

โครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

Administrator ( 2022-06-28 13:46:16)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

Administrator ( 2022-06-08 15:12:35)

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมต้นแบบด้านการใช้ยาหรือสมุนไพรอย่างเหมาะสมในชุมชน

Administrator ( 2022-06-08 15:12:05)

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

Administrator ( 2022-04-01 15:27:15)