หน้าหลัก      ความเป็นมา

    ความเป็นมา

     คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นคณะเภสัชศาสตร์เอกชนแห่งแรกในส่วนภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศไทย โดยได้เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2549 ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Pharmacy Program, 5 ปี) ต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy Program, 6 ปี)  ตามข้อบังคับของสภาเภสัชกรรม และดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน 

     การดำเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มุ่งเน้นตามปณิธานที่ว่า “มุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมีความรอบรู้ ทักษะ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมคู่คุณธรรมตามเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันตามกระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม”โดยเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาตามปรัชญาของคณะฯ คือ “สัจจะ บริการ เลิศล้ำวิชาชีพ” 

     นอกจากการเรียนรู้ทางด้านวิชาการอย่างเข้มข้นแล้ว นักศึกษายังได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในด้านอื่น ๆ ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม การบริการวิชาการแก่ชุมชน ด้านศิลปะวัฒนธรรม และความสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อก้าวออกไปเป็นเภสัชกรที่ช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติต่อไป


    โครงสร้างการบริหาร

    ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์