หน้าหลัก      บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
   นางสาวปาริฉัตร   จักขุ
   เลขานุการ
   นางสาวธัญวลัย    สิทธิ
   
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ


 
   
   นายธีรยุทธิ์    ศิริจรัสพงษ์
   
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 
   นายพงษ์พิพัฒน์    เนตรประสาท
   
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

 
   นายวรัญญู    รรณลังกา
   
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ