หน้าหลัก      สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน

สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน มหาวิทยาลัยพายัพ  

  
วิสัยทัศน์
  
      ให้บริการเภสัชกรรมที่มีคุณภาพแก่ชุมชน


วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ

      1. เพื่อการเรียนการสอนเป็นสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ก่อนที่จะออกไปฝึกงานและปฏิบัติงานจริงในวิชาชีพเภสัชกรรม

      2. เพื่อให้การบริการวิชาการแก่สังคมโดยการให้คำปรึกษาเรื่องยาและการใช้ยาอย่างเหมาะสม จากคณาจารย์เภสัชกรภายในคณะเภสัชศาสตร์แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ในการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป ผ่านทางแผ่นพับหรือบอร์ดวิชาการ รวมถึงการตอบคำถามทางโทรศัพท์

      3. เพื่อเป็นสถานประกอบธุรกิจแบบอย่าง

ติดต่อ: 


บุคลากร
 

   
   ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน


 
   
   เภสัชกรประจำสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน
   
   เจ้าหน้าที่