หน้าหลัก      กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ


    อาจารย์ กนิษฐา    ประกิจ
    ประธานกลุ่มวิชา

    อีเมล์:kanittha_puprakit@hotmail.com

             
   อาจารย์ ทนพญ.พัชราภรณ์     แสงรัตน์วัชรา
   อีเมล์:p.saengratwatchara@gmail.com

             
   

    อาจารย์ ดร.ภญ.นิจพร      วิระสันติ
    อีเมล์:nija.yanasarn@gmail.com

             

 
   อาจารย์ อัศวิน     ดาดูเคล
   อีเมล์:sayong4@hotmail.com

               
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เขียวสะอาด
   อีเมล์: sukanya_k@payap.ac.th