หน้าหลัก      กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
   อาจารย์ ดร.วรัญญา     เก๋อาภัย
   หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
   อีเมล์:

    อาจารย์ กนิษฐา    ประกิจ
    อีเมล์:

 
   

    อาจารย์ ดร.ภญ.นิจพร      วิระสันติ
    อีเมล์:


 
 

     
   รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พักตร์พริ้ง      แสงดี
   อีเมล์:
 
   
   
     
   อาจารย์ ทนพญ.พัชราภรณ์     แสงรัตน์วัชรา
   อีเมล์:
 
 

   รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม      บุณยทรรพ
   อีเมล์:

 
   อาจารย์ อัศวิน     ดาดูเคล
   อีเมล์: