หน้าหลัก      กลุ่มวิชาเคมีเภสัชและยาจากธรรมชาติ
กลุ่มวิชาเคมีเภสัชและยาจากธรรมชาติ

   รองศาสตราจารย์.ภก.สรศักดิ์     เหลี่ยวไชยพันธุ์
   ประธานกลุ่มวิชา
    อีเมล์:
sorasaklhieochaiphant@gmail.com

              
   
   อาจารย์ ดร.ภก.ธีรพงศ์     ตั้งใจ

   อีเมล์:athee046@hotmail.com

              
   

   อาจารย์ ดร. ภญ.ปาริฉัตร     สุรีฉัตรไชยยันต์ 

   อีเมล์:psureechat@gmail.com

               

 
   อาจารย์ ดร. ภญ. สรัญญา ชวนพงษ์พานิช
   อีเมล์:omsarunya@yahoo.com

              
  อาจารย์ ภก.สถาปัตย์  ราชา
  อีเมล์:satapatto@gmail.com