หน้าหลัก      กลุ่มวิชาเคมีเภสัชและยาจากธรรมชาติ
กลุ่มวิชาเคมีเภสัชและยาจากธรรมชาติ
   รองศาสตราจารย์.ภก.สรศักดิ์     เหลี่ยวไชยพันธุ์
   หัวหน้ากลุ่มวิชาเคมีเภสัชและยาจากธรรมชาติ
    อีเมล์:

 
   
   อาจารย์ ดร.ภญ.กัณฐภรณ์    เขียวฟู

   อีเมล์:

 
   
   อาจารย์ ดร.ภก.ธีรพงศ์     ตั้งใจ

   อีเมล์:


 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.น้ำทิพย์    พันธุ์อนุกูล
   อีเมล์:
 
   

   อาจารย์ ดร. ภญ.ปาริฉัตร     สุรีฉัตรไชยยันต์ 

   อีเมล์:

 
   รองศาสตราจารย์ ภญ.วราภรณ์     ปัณณวลี
   อีเมล์:
   อาจารย์ ดร. ภญ. สรัญญา ชวนพงษ์พานิช
   อีเมล์: