หน้าหลัก      กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
   อาจารย์ ภญ.บัณฑิตา      แสงสิทธิศักดิ์
   หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
   อีเมล์:
   อาจารย์ ภญ.ชลวิภา      ยารังษี  (ลาศึกษาต่อ)
   
อีเมล์:
 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ญานี      พงษ์ไพบูลย์
   
อีเมล์:
   อ.ดร.ภญ. พนิดา ศุพิรัตน์วนิช
   อีเมล์:
   อ.ดร.ภญ. อรชุมา นาคสุริยะ
   อีเมล์:
 
   อาจารย์ ภญ.ปนัดดา     เดชวงศ์ญา
   
อีเมล์:
   อาจารย์ ภญ.วราภรณ์     แก้วประยูร (ลาศึกษาต่อ)
   
อีเมล์:
   อาจารย์ ภญ.ศรัญญา     ไชยวารีย์ (ลาศึกษาต่อ)
   อีเมล์: