หน้าหลัก      กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

   อาจารย์ ดร.ภญ.ปนัดดา     เดชวงศ์ญา
   ประธานกลุ่มวิชา
   อีเมล: 
panudda_puii@hotmail.com

              
   อาจารย์ ดร.ภญ.ชลวิภา      ยารังษี
   
อีเมล: 

              
   อาจารย์ ดร.ภญ. พนิดา ศุพิรัตน์วนิช
   อีเมล: phanthong73.pp@gmail.com

              
   อาจารย์ ดร.ภญ.บัณฑิตา      แสงสิทธิศักดิ์ 
   อีเมล: banthitarx52@hotmail.co.th

              
   อาจารย์ ดร.ภญ.ศรัญญา     ไชยวารีย์ 
   อีเมล: chaiwaree@hotmail.com

              
   อาจารย์ ดร.ภญ.ณัชธาริณี เหล่าศิริเสถียร
   อีเมล: