หน้าหลัก      กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

   อาจารย์ ดร.ภญ.ปนัดดา     เดชวงศ์ญา
   ประธานกลุ่มวิชา
   อีเมล์: 
panudda_puii@hotmail.com

              
   อาจารย์ ภญ.ชลวิภา      ยารังษี
   
อีเมล์: y_am27@hotmail.com

              
   อาจารย์ ดร.ภญ. พนิดา ศุพิรัตน์วนิช
   อีเมล์: phanthong73.pp@gmail.com

              
   อาจารย์ ดร.ภญ.บัณฑิตา      แสงสิทธิศักดิ์ 
   อีเมล์: banthitarx52@hotmail.co.th

              
   อาจารย์ ดร.ภญ.ศรัญญา     ไชยวารีย์ 
   อีเมล์: chaiwaree@hotmail.com