หน้าหลัก      กลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม

   อาจารย์ ภก. ศุภชัย    จิรคุปต์
   ประธานกลุ่มวิชา
   อีเมล์: 
spjirakoup@yahoo.com

              

 
   อาจารย์ ดร.ภญ.พรรณธรา     จุลาสัย
   อีเมล์: panthara.chula@gmail.com

              
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อุษาวดี     สุตะภักดิ์
   อีเมล์: usawadee.m@gmail.com