หน้าหลัก      กลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม
กลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม
   อาจารย์ ภก. ศุภชัย    จิรคุปต์
   หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม
   อีเมล์:


 
   อาจารย์ ภญ.พรรณธรา     จุลาสัย
   อีเมล์:
   อาจารย์ ดร.ภญ.อุษาวดี     สุตะภักดิ์
   อีเมล์: