หน้าหลัก      กลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม
กลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม

   อาจารย์ ดร.ภก.นพดล  นันต๊ะมูล
   ประธานกลุ่มวิชา

   E-mail:nopmu036@yahoo.com

              
  อาจารย์ ดร.ภญ.กรรณิการ์  ราชา
  อีเมล์: paepae1201@hotmail.com

             
   อาจารย์.ภญ.จตุพร สุวรรณกิจ (ลาศึกษาต่อ)
   อีเมล์: j.suwannakit@gmail.com

              
   อาจารย์ ภก.ธนวัฒน์    ฉัตรทวีลาภ 
   อีเมล์: thanawat.025@gmail.com

              
    อาจารย์ ดร.ภญ.นวรัตน์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์
    E-mail:navarat_pan@hotmail.com

             
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปรีชญา ตาใจ
    E-mail:

             
   อาจารย์ ดร.ภญ.ปณิดา ดิศวนนท์
   E-mail:

         
   อาจารย์ ภก.เอกพนธ์  หิรัตนพันธุ์
   อีเมล์:

             
  อาจารย์ ภญ.ณัฐหรินทร์  อภิวัชระนันท์ (ลาศึกษาต่อ)
  อีเมล์:

              
   อาจารย์ ภญ.อธิชา   ฉันทวุฒินันท์ (อาจารย์ผู้ช่วยสอน) (ลาศึกษาต่อ)
   อีเมล์:

             
 อาจารย์ ภก.ฐปกรณ์   ศรีโสภา (อาจารย์ผู้ช่วยสอน) (ลาศึกษาต่อ)
   อีเมล์: