หน้าหลัก      กลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม
กลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม


 
   อาจารย์ ดร.ภญ.นวรัตน์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์
    ประธานกลุ่มวิชา
    อีเมล: navarat_pan@hotmail.com

         
     
  อาจารย์ ดร.ภญ.กรรณิการ์  ราชา
  อีเมล: paepae1201@hotmail.com

             
   อาจารย์.ภญ.จตุพร สุวรรณกิจ (ลาศึกษาต่อ)
   อีเมล: j.suwannakit@gmail.com

              
   อาจารย์ ภก.ธนวัฒน์    ฉัตรทวีลาภ 
   อีเมล: thanawat.025@gmail.com

              
   อาจารย์ ดร.ภก.นพดล  นันต๊ะมูล
   อีเมล: nopmu036@yahoo.com, nopphadol_n@payap.ac.th

          
   อาจารย์ ดร.ภญ.ปณิดา ดิศวนนท์
   อีเมล:

         
   อาจารย์ ภก.เอกพนธ์  หิรัตนพันธุ์
   อีเมล:

             
  อาจารย์ ภญ.ณัฐหรินทร์  แพทยานนท์ 
  อีเมล:

              
   อาจารย์ ภก.ฐปกรณ์   ศรีโสภา (อาจารย์ผู้ช่วยสอน) 
   อีเมล:

            
 
   อาจารย์ ภญ.วิมลมาศ   พรหมมาณพ (อาจารย์ผู้ช่วยสอน) (ลาศึกษาต่อ)
   อีเมล: