หน้าหลัก      ผู้บริหารคณะฯ
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
   อาจารย์ ดร. ภญ. สรัญญา ชวนพงษ์พานิช
   อีเมล์: 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร
   อาจารย์ ดร. ภญ. นิจพร วิระสันติ
   อีเมล์: nija.yanasarn@gmail.com
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปรีชญา  ตาใจ
   อีเมล์: tapreechaya@gmail.com
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
   อาจารย์ ดร. ภก. ธีรพงศ์ ตั้งใจ
   อีเมล์: athee046@hotmail.com
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
   อาจารย์ ภก.ธนวัฒน์    ฉัตรทวีลาภ
   อีเมล์: thanawat.025@gmail.com
   ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
   อาจารย์ ดร.ภญ.ปนัดดา     เดชวงศ์ญา
   อีเมล์: 
   ประธานกลุ่มวิชาเคมีเภสัชและยาจากธรรมชาติ
   รองศาสตราจารย์ ภก. สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์
   อีเมล์:
   ประธานกลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม
   อาจารย์ ดร.ภก.นพดล      นันต๊ะมูล
   อีเมล์:
   ประธานกลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม
   อาจารย์ ภก. ศุภชัย จิรคุปต์
   อีเมล์:
   ประธานกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
   อาจารย์ กนิษฐา    ประกิจ
   อีเมล์:
   ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน
   ภญ. สิริพร กัลชาญพิเศษ   
   อีเมล์: