หน้าหลัก      ผู้บริหารคณะฯ
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
   อาจารย์ ดร. ภก. ธีรพงศ์ ตั้งใจ
   อีเมล์: athee046@hotmail.com
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร และแผน
    อาจารย์ ดร.ภญ.พรรณธรา     จุลาสัย
   อีเมล์: panthara.chula@gmail.com
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และงานวิจัย
    อาจารย์ ดร. ภญ. พนิดา ศุพิรัตน์วนิช
    อีเมล์:phanthong73.pp@gmail.com
   รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์
    อาจารย์ ดร.ภก.นพดล      นันต๊ะมูล
    อีเมล์: nopphadol_n@payap.ac.th
   รองคณบดีฝ่ายเภสัชกรรมฝึกปฏิบัติ
   อาจารย์ ภก.ธนวัฒน์    ฉัตรทวีลาภ
   อีเมล์: thanawat.025@gmail.com
   ประธานกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
   อาจารย์ ดร.ภญ.ปนัดดา     เดชวงศ์ญา
   อีเมล์: 
   ประธานกลุ่มวิชาเคมีเภสัชและยาจากธรรมชาติ
   อาจารย์ ดร. ภญ.ปาริฉัตร     สุรีฉัตรไชยยันต์
   อีเมล์:psureechat@gmail.com
   ประธานกลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม
    อาจารย์ ดร.ภญ.นวรัตน์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์
    อีเมล: navarat_pan@hotmail.com
   ประธานกลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม
   อาจารย์ ภก. ศุภชัย จิรคุปต์
   อีเมล์:
   ประธานกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
   อาจารย์ ดร.ภญ.นิจพร      วิระสันติ
   อีเมล์:
   ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน
   ภญ. สิริพร กัลชาญพิเศษ   
   อีเมล์: