หน้าหลัก      ผู้บริหารคณะฯ
   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
   อาจารย์ ดร. ภญ. สรัญญา ชวนพงษ์พานิช
   อีเมล์: 
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร
   อาจารย์ ดร. ภญ. นิจพร วิระสันติ
   อีเมล์: nija.yanasarn@gmail.com
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
   อาจารย์ ดร. ภญ.ปาริฉัตร     สุรีฉัตรไชยยันต์
   อีเมล์: 
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
   อาจารย์ ดร. ภก. ธีรพงศ์ ตั้งใจ
   อีเมล์: athee046@hotmail.com
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
    อาจารย์ กนิษฐา    ประกิจ
   อีเมล์: 
   หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
   อาจารย์ ภญ.บัณฑิตา      แสงสิทธิศักดิ์ 
   อีเมล์: 
   หัวหน้ากลุ่มวิชาเคมีเภสัชและยาจากธรรมชาติ
   รองศาสตราจารย์ ภก. สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์
   อีเมล์:
   หัวหน้ากลุ่มวิชาบริบาลเภสัชกรรม
   อาจารย์ ดร.ภก.นพดล      นันต๊ะมูล
   อีเมล์:
   หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม
   อาจารย์ ภก. ศุภชัย จิรคุปต์
   อีเมล์:
   หัวหน้ากลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
   อาจารย์ ดร.วรัญญา     เก๋อาภัย   
   อีเมล์:
   หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
   อาจารย์ ภญ.จตุพร     สุวรรณกิจ 
   อีเมล์:

 
   ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน
   ภญ. สิริพร กัลชาญพิเศษ   
   อีเมล์: