News

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครสอบตรง นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567
Administrator ( 2023-11-17 10:12:36)

แนวทางการขอทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
Administrator ( 2023-05-31 16:30:06)

แนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2565
Administrator ( 2023-05-31 16:27:03)

ประกาศศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลพสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการส่งใบรับรองแพทย์ ในการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 (ร่วมกับ กสพท.)
Administrator ( 2023-05-22 12:31:11)

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3-Admission (รับร่วมกับ กสพท.) ปีการศึกษา 2566
Administrator ( 2023-05-10 15:56:48)

All News