Photo Gallery

All Activities

News

ประกาศศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลพสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการส่งใบรับรองแพทย์ ในการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 (ร่วมกับ กสพท.)
Administrator ( 2023-05-22 12:31:11)

ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ TCAS รอบ 3-Admission (รับร่วมกับ กสพท.) ปีการศึกษา 2566
Administrator ( 2023-05-10 15:57:25)

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3-Admission (รับร่วมกับ กสพท.) ปีการศึกษา 2566
Administrator ( 2023-05-10 15:56:48)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566
Administrator ( 2023-03-20 16:27:40)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง (ครั้งที่ 1)
Administrator ( 2023-03-09 08:52:12)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง (ครั้งที่ 1)
Administrator ( 2023-02-14 15:47:26)

All News