หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

1. รับสมัครตรง: เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม 2565 ติดตามรายละเอียด 
2. รับสมัครผ่านระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admissionภายใต้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ติดตามรายละเอียด