หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการส่งใบรับรองแพทย์ ในการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 (ร่วมกับ กสพท.)

ประกาศศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการส่งใบรับรองแพทย์ ในการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 (ร่วมกับ กสพท.)

(หากไม่สามารถเปิดได้แนะนำให้เปิดจากโปรแกรม PDF)