หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการขอทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 Administrator ( 2023-05-31 16:30:06)

แนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2565 Administrator ( 2023-05-31 16:27:03)

ประกาศศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการส่งใบรับรองแพทย์ ในการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 (ร่วมกับ กสพท.) Administrator ( 2023-05-22 12:31:11)

ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ TCAS รอบ 3-Admission (รับร่วมกับ กสพท.) ปีการศึกษา 2566 Administrator ( 2023-05-10 15:57:25)

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3-Admission (รับร่วมกับ กสพท.) ปีการศึกษา 2566 Administrator ( 2023-05-10 15:56:48)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566 Administrator ( 2023-03-20 16:27:40)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง (ครั้งที่ 1) Administrator ( 2023-03-09 08:52:12)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566 รอบรับตรง (ครั้งที่ 1) Administrator ( 2023-02-14 15:47:26)